No Nama Kota Tanggal Jumlah
21 HANNY SUDHARTIO 21-02-2024 Rp.20.000
22 AGUS LAUHIL MAHFUD 21-02-2024 Rp.20.000
23 IRA KHASANAH 21-02-2024 Rp.10.000
24 MADE SRI MULYANI I 21-02-2024 Rp.20.000
25 NURMAILIS 21-02-2024 Rp.25.000
26 YAHDI UTOMO 21-02-2024 Rp.10.000
27 MUHAMAD USMAN 21-02-2024 Rp.30.000
28 NI WAYAN TRINADI 21-02-2024 Rp.100.000
29 DAISY HENDARINI 21-02-2024 Rp.10.000
30 NOFIRDA 21-02-2024 Rp.10.000
31 JONI 21-02-2024 Rp.500.000
32 SRI WAHYUNI 21-02-2024 Rp.20.000
33 HENKY ALIMIN 21-02-2024 Rp.50.000
34 TARYA SULAEMAN 21-02-2024 Rp.30.000
35 202402215377XXXX 21-02-2024 Rp.30.000
36 HARIYANTO 21-02-2024 Rp.100.000
37 PONIYATI 21-02-2024 Rp.300.000
38 BOB TANAMAL 21-02-2024 Rp.16.216
39 ENDANG KOMALA SARI 21-02-2024 Rp.25.000
40 ELLY RIADY HAKIM 21-02-2024 Rp.3.000